Collective Tours

Name of grop tour City of residenceDuration
Go to the origins of Russian spirituality 2
Nizhny Novgorod - Paul - Bogorodsk Nizhny Novgorod - Paul - Bogorodsk
(2 days / 1 night)
Nizhny Novgorod artisans from antiquity to the present day Nizhny Novgorod - Gorodets
(2 days / 1 night)
Under the canopy walkway boldino Nizhny Novgorod - Boldino
(2 days / 1 night)
Nizhny Novgorod - Macarius Monastery Nizhny Novgorod - Macarius Monastery
(2 days / 1 night)
To the Birthplace of Golden Khokhloma Nizhny Novgorod - Semenov*
(2 days / 1 night)
To the source of Russia's spirituality
Go to the origins of Russian spirituality
Russian souvenir Semenov* - Nizhny Novgorod - Gorodets
(3 days / 2 nights)